1. Yüksel A, Şenocak D, Sözüer D, Erişir F, Keskin G., Yalçın E. The Effects of Antiepileptic Drugs on Brainstem Auditory Evoked Potentials. Medical Bulletin of İstanbul Medical Faculty 1993: 26; 88-91.

 

2.  Enver Ö, Özdoğan A, Keskin G, Öktem F, Oran Y, Akan D. Otoskleroza Bakış: 1980-1991. Türk Otolarengoloji Arşivi 1993: 31; 142-145.

 

3. Özdoğan A, Keskin G, Enver Ö, Akan D, Güneş M. Bronşta Yabancı Cisim. Türk Otolarengoloji Arşivi 1993: 31; 96-99.

 

4. Öz F, Keskin G, Enver Ö. Nazal Malign Melanom. Türk Otolarengoloji Arşivi 1993: 31; 212-214.

 

5. Şenocak D, Peker Y, Keskin G, İlter Ö, Şenocak F. Riskli Grup Yenidoğanlarda İşitme Taraması Prensipleri: 1990-1993 Cerrahaşa Deneyimi. Türk Otolarengoloji Arşivi 1993: 32; 50-54.

 

6. Kocamal B, Özdoğan A, Enver Ö, Keskin G, Şenocak F. Kobrak Minimal Stimulasyon Testinin Klinik Uygulamalarla Değerlen-dirilmesi. KBB İhtisas Dergisi 1993: 3; 27-30.

 

7. Erişir F, Keskin G, Enver Ö, Akan D. Ektramedüller Maksiller Sinüs Plazmasitomu. Endoskopi 1993: 3; 39-44.

 

8. Toprak M, Gökçel A, Şenocak D, Enver Ö, Öktem F, Keskin G. Larengeal Mikozis. KBB İhtisas Dergisi 1994: 2; 82-85.

 

9. Şenocak D, Toprak M, Keskin G. İntakt Zar Arkasında Gradenigo. Türk Otolarengoloji Arşivi 1994: 32; 252-254.

 

10. Toprak M, Şenocak D, Öz F, Öktem F, Keskin G, Gökçel A, Parsiyel Larenjektomili Hastalarda Tirohiyoidopeksi ve Krikohiyoido-peksi’nin Post-operatuar Yutma Fonksiyonlarına Etkileri. Türk Otolarengoloji Arşivi 1994: 32; 188-192.

 

11. Oğuz A, Üstündağ E, Keskin G, Koca Ö. Medializasyon Teknikleri. KBB Postası 1995: 4; 50-60.

 

12. Öz F, Aliali HS, Keskin G, Öktem F. Erişkin Hastaların Tekrarlayıcı Üst Solunum Yolları Enfeksiyonlarında IgG Subgrup Serum Konsantrasyonlarının Araştırılması. KBB Postası 1996: 5; 51-55.

 

13. Aydın Ö, Keskin G, Özkarakaş H, Üstündağ E, İşeri M. Maksiller Sinüs Hipoplazisi. Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Dergisi 1998: 6; 157-160.

 

14. Aydın Ö, Devge C, Üstündağ E, Keskin G, Oğuz A, Arslan A. Paranazal Sinüs Bilgisayarlı Tomografilerinde Anatomik Varyasyonlar. KBB İhtisas Dergisi 1998: 5; 99-103.

 

15. Keskin G, Oğuz A, Aydın Ö, Üstündağ E, Koçak İ, Özkarakaş H. Larengofarengeal Reflüde Klinik Yaklaşımımız.  KBB Postası 1999:  9; 8-14.

 

16. Aydın Ö, Özkarakaş H, Keskin G, Akdeniz Ö. Burun Sinüs Kaynaklı Mukozal Kontak Baş Ağrıları. Kulak Burun Boğaz Klinikleri 1999: 1; 126-131.

 

17. Aydın Ö, Oğuz A, Özkarakaş H, Keskin G, Akdeniz Ö. Çocuklarda Adenoidal Hipertrofinin Değerlendirilmesinde Transnazal Endoskopi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1999: 7; 17-19.

 

18. Üstündağ E, Aydın Ö, Boyacı Z,  Keskin G,  Koçak İ, Kaur A. Wegener Granulomatozis: Burun ve Paranazal Sinüs Bulguları. KBB İhtisas Dergisi 1999: 6, 82-85.

 

19. İşeri M, Keskin G, Akdeniz Ö, Özkarakaş H, Kutluay P. Bening Paroksismal Pozisyonel Vertigoda Modifiye Epley Manevrası. KBB İhtisas Dergisi 1999: 6; 50-54.

 

20. Üstündağ E, İşeri M, Aydın Ö, Keskin G, Kaur A. Giant Cholesterol Cyst of the Temporal Bone. KBB İhtisas Dergisi 1999: 5; 219-221.

 

21. Üstündağ E, İşeri M, Keskin G, Boyacı Z, Şengör A. Ventriküler Disfoni. PTT Hastanesi Tıp Dergisi 1999: 21; 89-92.

 

22. Keskin G, Üstündağ E, Aydın Ö, Oğuz A, İşeri M, Ceylan S. Hipofiz Cerrahisinde Transnasal Endoskopik Yaklaşım. PTT Hastanesi Tıp Dergisi 1999: 21; 89-92.

 

23. Kansu L, Aydın Ö, Keskin G, Almaç A. Çocuklarda Akut Otitis Media Sonrası Timpanometrik Değişiklikler. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2000: 8; 28-31. 

 

24. Boyacı Z, Üstündağ E, Keskin G, Özkarakaş H, Almaç A. Medializasyon Larengoplastide ‘Gore-Tex’ Kullanımı. Türk Otolarengoloji Arşivi 2000: 38; 17-20.

 

25. Keskin G, Karabaş L, Üstündağ E, Boyacı Z. Endoskopik Endonazal Dakriosistorinostomi. Türk Otolarengoloji Arşivi 2000: 38; 80-83.

 

26. Üstündağ E, Boyacı Z, Keskin G, Aydın Ö. Sigara Kullanımında Tat Duyusu Değişiklikleri. Kulak Burun Boğaz Klinikleri 2000: 2; 15-18.

 

27. Oğuz A, İşeri M, Üstündağ E, Keskin G, Koçak İ. Tiroplasti tip IV. Kulak Burun Boğaz Klinikleri 2000: 2; 32-36.

 

28. İşeri M, Keskin G, Kutluay P, Üstündağ E, Budak F. Parkinson Hastalarında Videostroboskopik Değerlendirme ve Akustik Analiz. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi 2000: 3; 29-32.

 

29. Büyükgebiz O, Keskin G, Üstün M, Çubukcu A, Kuru M, Ateş C, Yumbul Z. İnvaziv Papiller Tiroid kanserlerinde Kısmi Trakea Rezeksiyonu ve Burun Septum Kıkırdağı Transpozisyonu. Klinik ve Deneysel Cerrahi 2000: 8; 163-167.

 

30. Keskin G, Üstündağ E, Ateşpare A, Aydın Ö. Ekstraglanduler Yerleşimli Warthin Tümörü: Olgu Sunumu. PTT Hastanesi Tıp Dergisi 2000: 22; 104-106.

 

31. Keskin G, Üstündağ E, Ateşpare A, Müezzinoğlu B. Larinks Atipik Karsinoid Tümörü: Olgu Sunumu. PTT Hastanesi Tıp Dergisi 2000: 22; 114-118.

 

32. Keskin G, Üstündağ E, Aydın Ö, İşeri M, Kansu L. Benign Vokal Kord Lezyonlarında Videolaringostroboskopinin Değeri. Türk Otolarengoloji Arşivi 2001: 39; 30-39.

 

33. Müezzinoğlu B, Gürbüz Y, Aydın Ö, Keskin G. Larenksin Bazaloid Yassı Epitel Hücreli Karsinomu: Olgu Sunumu. KBB İhtisas Dergisi 2001: 8; 326-329.

 

34. Hizalan I, Ildiz F, Uzun C, Keskin G. ENT examination in SCUBA divers and ENT pathologies restricting diving.  Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2002 May-Jun; 9(3): 220-6.

 

35. Ustundag E, Aydin O, Atespare A, Keskin G. Evaluation of the combined suprahyoid-transoral approach to the tongue base tumors. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2003 Jan; 10(1):13-7.

 

36. Keskin G, Ustundag E, Almac A. A case of congenital bilateral stapes agenesis. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2003 Dec; 11(6):175-8.

 

37. Keskin G, Ustundag E, Kacarozkara S, Keskin S. An erosive mass involving the nasal cavity and maxillary sinus: rhinosporidiosis. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2004; 13(5-6): 143-7.

 

38. Keskin G, Ağır H, Keskin S, Üstündağ E, Gürbüz Y. Mandibular Sementifying fibroma: Olgu sunumu Türk Otolarengoloji Arşivi  2007; 45(2): 100-104.

 

39. Keskin G, Öztürk M. Maksiller Sinüs Endoskopik Cerrahisi. Curr Pract ORL 2008, 4(3): 7-15.

 

40. Öztürk M, Keskin G. Epistaksise Endoskopik Endonazal Yaklaşım. Curr Pract ORL 2008, 4(3): 29-31.

 

41. Keskin S, Keskin G. Paranazal Sinüs Mukoselleri. Curr Pract ORL 2008, 4(3): 32-36.

 

42. Topdağ M, Keskin G. Kistik Fibrosisli Hastalarda Endoskopik Sinüs Cerrahisi. Curr Pract ORL 2008, 4(3): 37-41.